تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


نماز دیگر  

زنی که رو به رویم نشسته یکریز حرف می زند.نمی دانم او را چگونه از سر باز کنم؟می گویم"نماز عصر خوانده ای؟"با تعجب می گوید"منظورت نماز دیگر است؟"این بار من در عجب می مانم که او این کلمه ی کتابی را از کجا در لهجه ی غلیظ بلوچی اش جای داده است؟"در دل می گویم"لابد اصالت زبانش از من بیشتر است."رو به او می گویم"بله وقت نماز دیگر است."زن نگاهی به چهره ام می اندازد و می گوید"باشد الان می خوانم."روی چانه و وسط ابروهایش را خالکوبی کرده و موهای سیاهش را از فرق سر ب

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم م

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم م

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانماز
 
 
کسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میب

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانماز
 
کسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبی

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم م

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشهبگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم م

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشهبگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم 

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
 
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبین

ادامه مطلب  

nazreh work at beauty salon almas as a secretory until end of year 1395  

یاس که میگن منم من یا س که میگن منم من چه خوشگلم چه نازم به عطر و بوم مینازم موقع راز و نیاز منم توی جانمازکسی پیدا نمیشه مثل تو مهر بون باشه حرفهای خوب بزنه یکدل و یکزبون باشه
 
بگه هر روز واسمون جونشو مدیون بکنه توی ظلمت دلم خورشید آسمون با شه خورشید آسمون باشه مادر مادر مهربون من ای که میگی جون تو به جون من گلهای باغ بهشت تو زیر پاهات میبینم همیشه صبح سپید و توی چشمات میبینم تو به طفل عاطفه درس وفا داری دادی سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبین

ادامه مطلب  

 

كلیم خدا فرمود: ﴿رَبُّنَا الَّذی أَعْطی‏ كُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ﴾ برای هر چیزی، هر چه لازم بود داد؛ آبزیان را مسلّح كرد, كسانی كه در قطب باید شش ماه بخوابند بعد از شش ماه بیدار بشوند آنها را مسلح كرد, موجودات هوایی را مسلح كرد, بعضی از موجودات‌اند كه به دنبال شكار می‌روند، این شكار نشد شكار دیگر, اینها خیلی شكار را تعقیب نمی‌كنند همین كه خسته شدند رها می‌كنند؛ معمولاً شیر این طور است, گرگ این طور است, گراز این طور است؛ اما عقابی كه تهیه رو

ادامه مطلب  

بي خوابي هاي شبانه ناشي از بر خوابي هاي روزانه  

سلاااام
امشبم مثل بعضی شبا بی خوابی زده به سرم...
امروز تأ ١١ خوابیدم اخه دیشب تأ ساعة ٣ داشتم با اقایی حرف میزدم ... عصری هم كسی نیومد خونه برا همین بیكار بودیم جمیعا خوابیدیم ...
خوابم نمیبره ... یه رمان داونلود كردم ٦٨ صفحه بود ...تموم شد ...عاشقانه بود 
خیلی وقت بود رمان نخونده بودم أین سومین رمانی بود كه میخوندم.
الآن فكر كنم اقایی خوابه.
امشب به مامانم كفتم كه هفته دیكه میرم سیرجون ... كفتم در جریان باشن امادكی داشته باشن.
دلم برا اقایی تنك شده .
ف

ادامه مطلب  

خيلي خوابم ميادددددد  

امروز به قدری خسته ام كه توان نوشتن هم حتی ندارم
دیشب سبحان از ساعت یك ربع به 3 بیدار شد و نق زد و گریه كرد و من مجبور بودم بیدار باشم و بغلش كنم و صبح ساعت 6 خوابیدم تا یك ربع به 7 و الان دارم میمیرم از بیخوابی
صبح هم از ساعت 8:20 دقیقه از خونه حركت كردم و ساعت 10:45 دقیقه رسیدم سر كار. یعنی اگر قم رفته بودم زودتر میرسیدم . اصلا هم نفهمیدم این ترافیك چه مرگش بود كه انقدر وحشتناك بود
همین شنبه هم رئیسم بهم تذكر داده بود كه دیگه دیر نكنم. من یك روز بعد از ت

ادامه مطلب  

تلخ نامه  

 وین استخوان سربازان قلعه‌‌های من شعله خانه‌‌های شهر سوخته من گیسوان دخیل بسته دخترکان شعرهای من زرتشت سوت و کور کوچه‌‌های اشک من تقدیم تو باد وین زنجیرهای طلایی دست‌‌های عشق حلقه‌‌های گردن مردمان آویخته خواب‌‌های شکسته در چشمهای نیما تقدیم تو باد * چونان جمجمه‌ای که مغزش را موریانه‌‌ها خورده باشند به خاکم چنان خو کرده‌ام که هزار سال دیگر اندیشه‌ای از من برنخیزد استخوانهایم را می‌چینم و می‌شمارم که دوستشان دارم و می‌پرستم و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1